VRÁTIT SE ZPĚT


Informace o zpracování osobních údajů

Prosíme, věnujte několik minut následujícímu textu. Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našeho systémů a procesů. Níže naleznete informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobní údajů.

Jaké osobní údaje od vás potřebujeme a pro jaký účel

Registrace

Pro vytvoření účtu poskytujete politickému hnutí ANO 2011 (dále jen hnutí nebo také správce) osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa a přístupové heslo k účtu. Tyto údaje slouží pro vytvoření vašeho účtu a opětovné přihlašování do aplikace Chceme lepší Česko a vyplňování dotazníků. Při registraci rovněž vyplňujete (a nám poskytujete) tyto osobní údaje: pohlaví, věk, PSČ a dosažené vzdělání. Tyto osobní údaje používáme pro statistické a analytické účely při vyplňování dotazníků.


E-mailing

Vaši e-mailovou adresu budeme dále používat pro vaše oslovování - zasílání informací o nových dotaznících na stránce Chceme lepší Česko a dalších důležitých sdělení o činnosti hnutí. Z e-mailingu se můžete kdykoliv odhlásit v nastavení vašeho účtu v Chceme lepší Česko nebo v každém obdrženém e-mailu.


Pseudonymizace odpovědí

Při vyplňování dotazníků nám zároveň poskytujete jako osobní údaje vaše odpovědi, které mohou být v některých případech považovány i za osobní údaje vypovídající o politických názorech, což je zvláštní kategorie osobních údajů. Pro lepší ochranu vašich osobní údajů a zabránění jejich zneužití, a to i v budoucnosti, jsme zavedli tzv. pseudonymizaci vašich odpovědí. Pseudonymizace je proces skrytí vaší identity. Zjednodušeně řečeno, vaše odpovědi na otázky, které uložíte v Chceme lepší Česko, dostaneme v takové podobě, že nebudeme znát vaši totožnost, tj. bez osobních údajů (vaší e-mailové adresy) přiřaditelných k vaší osobě. V Chceme lepší Česko sledujeme obecné trendy a statistiky (např. spokojenost, co zlepšit apod.), nepotřebujeme tedy evidovat odpovědi konkrétních osob. Tím zároveň chráníme i vaše údaje.


Cookies

Soubor Cookie je malý soubor uložený na vašem zařízení, který umožňuje fungování aplikace Chceme lepší Česko. Soubor Coookie využíváme pro lepší a snadnější práci s aplikací. Díky Cookies tak v aplikaci Chceme lepší Česko uvidíte jenom otázky, na které jste ještě neodpověděl(a). Soubor Cookie je dočasný a funguje pouze po dobu, kdy jste do aplikace přihlášen.

Zrušení účtu


Jako registrovaný uživatel máte možnost kdykoliv smazat svůj účet. Smazání vašeho účtu je zároveň považováno za odvolání výše uvedených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů. Po smazání vašeho účtu se tedy už nebudete moci znovu do aplikace Chceme lepší Česko přihlásit a nebudou vám nadále zasílány e-mailová sdělení. Pokud se tak rozhodnete, budou vaše osobní údaje smazány do 30 dnů.

Po jakou dobu budeme zpracovávat vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu existence vašeho účtu v Chceme lepší Česko, resp. do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Nakládání s vašimi osobními údaji


Zpracování vašich osobních údajů je prováděno hnutím, tzn. k vašim osobním údajům budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci hnutí.
K vašim osobním údajům mohou mít dále přístup i tzv. zpracovatelé. Jedná se o třetí osoby, které pro hnutí zpracovávají pro daný účel vaše osobní údaje. K vašim osobním údajům takto budou mít přístup společnosti, které hnutí v rámci Chceme lepší Česko poskytují softwarové a technické služby. Tyto společnosti budou též dostatečně chránit vaše osobní údaje a jejich zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky Nařízení EU č. 2016/679 o zpracování osobních údajů. Přístup k vašim osobním údajům budou mít tyto společnosti jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Jakékoliv jiné společnosti, které hnutí poskytují externí služby v rámci Chceme lepší Česko (např. marketingové a analytické agentury) budou mít přístup pouze k anonymizovaným údajům, tzn. nebudou mít přístup k vašim osobním údajům.
Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k profilování na základě automatizovaného zpracování.

Poučení o vašich právech


Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a můžete ho kdykoliv odvolat formou:
- písemného doporučeného dopisu řádně doručeného hnutí na adresu jeho sídla
- zasláním e-mailu na: gdpr@anobudelip.cz
- nebo přímo ve svém profilu v aplikaci Chceme lepší Česko

V případě, že souhlas se zpracováním osobních údajů hnutí neposkytnete nebo udělený souhlas odvoláte, nehrozí vám žádné sankce. Pokud tak ale učiníte, nebude možné pro daný účel zpracovávat vaše osobní údaje, takže vám již nebude umožněno přihlášení se do aplikace Chceme lepší Česko a/nebo vám nebudou zasílány e-maily s informací o nových dotaznících či informace o aktivitách hnutí.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování vašich osobních údajů, které hnutí zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (např. na základě oprávněného zájmu hnutí pro prokázání vámi udělení souhlasu).

Jako subjekt osobních údajů máte právo:
- kdykoliv odvolat udělený souhlas,
- požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, dále tyto údaje aktualizovat nebo opravit,
- požádat nás o výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod,
- požádat nás o omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování.

K výkonu těchto práv se na nás můžete obrátit písemně na níže uvedenou adresu sídla hnutí nebo e-mailem na adresu gdpr@anobudelip.cz.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je hnutí povinno vám tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Hnutí je oprávněno v případě opakované či neodůvodněné žádosti poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.


Politické hnutí ANO 2011
IČO: 71443339
se sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha-Chodov, Česká republika,
zapsané v rejstříku politických stran a hnutí vedeném Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. MV-48831-4/KS-2012
e-mail: gdpr@anobudelip.cz

Vítejte!

Pokud už jste se registrovali, stačí se přihlásit.
Pokud jste tu poprvé, zaregistrujte se, prosím. Budeme rádi.

nebo se připojte přes